top of page

Sensitiviteit op de werkvloer

Sensitieve  personen ( HSP) worden geboren met een fijngevoeliger zenuwstelsel. Zij ontvangen meer prikkels, die ook  ( onbewust ) verwerkt  worden.

Er zijn uiteraard gradaties in sensitiviteit.

Meer inkomende prikkels heeft tot gevolg dat zij meer opmerken, dingen zien, voelen, … die niet-HSP-ers  makkelijker over het hoofd zien, of er minder aandacht aan besteden.

Uiteraard heeft die extra input een waarde op de arbeidsmarkt.

Dit kan leiden tot een hogere kwaliteit van diensten, producten, relaties, onderzoek, …

Beroepen die het meest voor de hand liggen zijn dienstverlenende beroepen, artistieke beroepen, onderzoeker,  onderwijzer, opvoeders,  zorgberoepen,  hulpverlener, moreel consulent,  leider, pionier,  journalist, priester,  genezer, kunstenaar, muzikant, filosoof, …

De keuze van beroep zal gebeuren  vanuit kerntalenten ( al dan niet bewust).

De HSP-persoon bestaat niet.  Er zijn heel veel onderlinge verschillen.  

De laatste 20 jaar is er behoorlijk wat literatuur geschreven en onderzoek gedaan naar hoogsensitiviteit.

In deze literatuur wordt hoogsensitiviteit beschreven, met meestal een hoofstukje over werk. Dat  werkhoofdstukje bevat een aantal waardevolle adviezen zonder dat dit echt diepgaand  uitgewerkt werd. 

De meeste boeken zijn geschreven door psychologen die vanuit hun talenten en hun cultuur schrijven, met als resultaat dat het werkhoofdstuk onvoldoende uitgewerkt is en geschreven vanuit hun invalshoek, waarbij er leemtes zijn.

In mijn persoonlijke worstelingen zijn kennis over kerntalenten en sensitiviteit de zaken die mij het meest vooruit hebben geholpen.

Ik waardeer de adviezen omtrent werk  in andere literatuur en stel vast dat die adviezen voor mij onvoldoende waren.

In het algemeen zijn dit voor de hand liggende adviezen om te werken in de zorgsector, non-profitsector, bij de overheid, in dienstverlening, … ,  adviezen omtrent stressbeheersing,… 

Dit kan voor een aantal mensen voldoende zijn.

De realiteit is dat talenten tot gevolg hebben dat sensitieven ook 'atypische beroepen ' zeer goed aankunnen mits het naleven van een aantal regels. 

One size fit’s all ‘ werkt ook bij een aantal sensitieven niet.

Een job als ingenieur valt bijvoorbeeld buiten het voor de hand liggende advies, terwijl een introverte hsp perfect analytisch, creatief werk kan doen als ingenieur in een rustige omgeving en daarbij zeer tevreden kan zijn.  Uiteraard moet men wel de talenten hebben die vereist zijn om te werken als ingenieur.

Zeker bij introverte mannen is de behoefte om een' sociale job 'te gaan doen geen sterke behoefte of evidentie. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren door technologische oplossingen te vinden voor het klimaatprobleem, en op die manier holistisch te zijn.

Rustig analytisch werk heeft het voordeel dat de prikkels beheerst kunnen worden.

Zelf heb ik  competitieve, analytische  en strategische talenten waardoor een typisch vrouwelijke job in de zorgsector voor mij gewoon onmogelijk is. 

Gepamper werkt op mijn zenuwen en niet iedereen staat te springen om gepamperd te worden of wil hiermee geassocieerd worden.   

Een zijnskenmerk van hoogbegaafdheid is de behoefte aan autonomie. 

Mensen met een hoge behoefte aan autonomie hebben een hekel aan gepamper. 

Elke keer opnieuw ervaar ik dat kennis en inzichten omtrent  persoonlijke talenten veel belangrijker zijn dan algemene adviezen, ook en nog meer bij sensitieven.

Zoveel te meer je in één of ander opzicht afwijkt van het gemiddelde, zoveel te meer ga je vastlopen bij het volgen van algemene adviezen.

En dat maatwerk noodzakelijk is voor een aantal mensen.

Bij een statistische analyse van mijn klanten komen een aantal zaken naar voor:

- 70% zijn hoogsensitief wat uiteraard een enorme oververtegenwoordiging is tegenover de gewone bevolking

- hoogbegaafden maken meer dan 50% uit, afhankelijk van hoe je hen definieert

- velen zijn atypische hoogsensitieven ( niet de jobs die beschreven staan in boeken omtrent hsp)

- velen kiezen na loopbaanbegeleiding om toch terug een atypische job te blijven/gaan doen omdat de typische adviezen voor hen onvoldoende werken, omdat het ingaat tegen hun talenten of belangrijke talenten niet aan bod kunnen komen

- het zijn sterke persoonlijkheden, zeker niet zwak, wat soms ten onrechte met hsp wordt geassocieerd

- sensitieven met een sterke behoefte aan autonomie, competitie,  strategisch inzicht, een onderzoekende ingesteldheid,  willen die behoeften kunnen uitleven om niet in een bore-out te belanden.

Iedereen kan een aantal zaken leren vanuit een Kerntalentenanalyse.

Atypische profielen hebben het meeste baat, net omdat zij anders in de valkuil vallen van algemene adviezen die niet bij hen passen, en ze moeilijk verstaan waarom die algemene adviezen voor hen averechts werken.

Een deel van de mensen komt voor optimalisatie, soms betaald door een werkgever.  Wat opvalt is dat deze profielen wel kleinere uitdagingen hebben, maar geen echt grote struikelblokken.

Inzicht in hun globaal profiel en allerlei kleinere issues helpt hen noemenswaardig vooruit.

 

Een ander deel zijn particulieren die in min of meerdere mate echt vastgelopen zijn.

Deze profielen vertonen grotere struikelblokken. 

Als je deze profielen naast elkaar legt, zie je in enkele seconden dat het logisch is dat ze vastlopen. 

Dit zijn de profielen die enorm baat hebben in een scherp juist inzicht in wat er precies aan de hand is.   

Een scherpe juiste  analyse draagt de kiem van de oplossing. 

Gewoon weten wat er aan de hand is maakt dat je veel eindeloos gepieker achter je kunt laten en kunt focussen op wat wel helpt.

Loopbaanbegeleiding door een  sensitieve coach helpt om gemakkelijker je weg te vinden. 

Een Kerntalentenanalyse  legt jouw talenten en kwaliteiten accuraat, scherp, betrouwbaar bloot.

Zelf heb ik ervaren dat sensitiviteit een doorslaggevende rol heeft gespeeld in mijn loopbaankeuzes

Zonder gepaste kennis en aangepaste begeleiding was het een zeer lastig traject.

Mogelijke kwaliteiten van  Sensitiviteit : verbanden zien, associatief denken, onderzoeken, out of the box-creativiteit, aandacht, focus, kwaliteitsbewust, rekening houden met anderen, oog voor de behoeften van anderen, oog voor  relaties, oog voor het geheel, oog voor verbinding, oog voor duurzaamheid,…   

Zij zullen gemakkelijker strijden voor, dan strijden tegen.

Uiteraard komen deze kwaliteiten ook voor bij niet-HSP-ers.

Er zijn ook veel gradaties. 

Eén van de grootste denkfouten die er bestaan is het onderschatten van de verschillen tussen mensen. 

Mensen hebben het foute idee dat de ander ongeveer hetzelfde is als zichzelf.  

Je wil niet weten hoeveel onbegrip en conflicten het gevolg is van deze onderschatting.

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden zijn voor HSP-ers van groter belang dan voor anderen.

Dikwijls voelen ze zich anders, voelen ze zich onbegrepen, passen ze zich veel te veel aan, is er veel wederzijds onbegrip.

Het is moeilijker een evenwicht te vinden tussen de verwachtingen van de maatschappij en hun eigen behoeften. 

De “One size fits all”- mentaliteit  is erg lastig. 

Onze wetenschappelijke mindset, gebaseerd op statistieken, heeft te weinig oog voor de verschillen. 

HR is veelal organisatiepsychologie, en vertrekt teveel  vanuit standaarden, gemiddelden. 

Hooggevoeligen kunnen meer dan anderen last hebben om lange dagen te werken.  Nachtwerk of ploegendiensten kunnen te belastend zijn.  Jongeren kunnen dit nog beter aan. 

Ze hebben immers tijd nodig om alle extra prikkels te verwerken.

Ze ervaren sneller stress en voelen zich dikwijls minder goed in grote groepen ( vooral introverte personen).  Ze hebben last van het “ minderheidsgevoel”.  15 à 20 percent van de bevolking is sensitief.

Communicatie over hun ervaringen is belangrijk.  Het woord HSP hoeft niet benoemd te worden. Het is wel essentieel dat er gecommuniceerd kan worden over hun behoeften.

Er van uit gaan dat de ander het wel zal weten/begrijpen is meestal een illusie.

Concreet communiceren welke behoefte er leeft is nodig.  Concreter is beter.

Zo ontstaat er een beter begrip,  een betere verstandhouding, minder conflicten.

 

 

 

 

HSP-ers kunnen zorgen voor betere relaties op de werkvloer Zij hebben zelf het meeste last van slechte relaties en zijn sneller geneigd om een pijnpunt ter sprake te brengen. 

HSP-ers zijn gevoeliger voor de sfeer, non-verbale signalen, en merken veel onderhuidse spanningen op.  

Ze hebben meer last van conflicten en strijd.  

HSP- ers hebben meer last van kantoorintriges, machtsspelletjes,… om nog maar te zwijgen van allerlei destructieve technieken, narcisme, machiavellispelletjes,…

Toxische omgevingen met veel destructief gedrag, narcisme, machiavellispelletjes zijn een slechte habitat voor sensitieve mensen. 

 

Als het probleem, dankzij hun interventie, wordt aangepakt hebben ook andere werknemers er baat bij.

Slechte relaties op de werkvloer, zeker een slechte relatie met de baas, is één van de belangrijkste redenen voor werknemers om ontslag te nemen.

 

HSP-ers zijn meer dan gemiddeld consciëntieus, betrouwbaar, gewetensvol zodat zij goede werknemers zijn en iedereen er baat bij heeft er voor te zorgen dat zij blijven.

 

Aanvaarding

Het is van het grootste belang dat HSP-ers zichzelf aanvaarden en zichzelf niet veroordelen omdat ze een beetje ‘ anders ‘ zijn.

Als de werknemer zelf, de collega’s, de werkgever zich bewust zijn van de kwaliteiten is het ook gemakkelijker om rekening te houden met hun behoeften.  De meeste behoeften kunnen vervuld worden zonder grote inspanningen of kosten.

Hoogsensitieven die als kind aanvaard werden in hun zijn, hebben veel minder problemen. Zij werden ondersteund en hebben geleerd goede omgevingen op te zoeken, naar hun gevoel te luisteren, hun behoeften te benoemen zonder zich teveel aan te passen.

 

Werknemer- ambtenaar- freelancer – zelfstandige – vrij beroep

Een aantal zelfstandigen en vrij beroepers zijn sensitief. Dit stelt hun in staat een grotere vrijheid en autonomie te hebben om hun werkplek te organiseren, rust te nemen, hun tempo te bepalen, hun agenda te bepalen, de werkomstandigheden aan te passen aan hun behoeften, creatief te zijn, zinvoller werk te maken, …

Françoise Chombar, CEO Melexis in Trends:

Respect is één van onze basiswaarden. Mensen die zonder respect handelen, worden daarop aangesproken. ... Daar zijn al mensen voor ontslagen."

Uit HSP Vlaanderen- De cocon, Tijdschrift

Werkgever EASI, 5 x titel Best Workplace  ( Belgisch cloud-, security en softwarebedrijf in Oosterzele)

" De echte behoeften van een werknemer draaien immers helemaal niet om materialisme. Het gaat om een aantal fundamentele behoeften, waar wij als werkgever heel bewust mee aan de slag gaan. Eén van de behoeften waar wij met onze organisatie aan willen tegemoet komen is erkenning... Het is ook aan ons om mensen aan te werven die passen binnen onze cultuur. Het is belangrijk dat het van twee kanten komt.  Onze waarden zijn respect tegenover onze klanten, collega's, leveranciers. Ten tweede zin voor verantwoordelijkheid. .... Transparantie, erkenning, helderheid en openheid onder collega's ... dat kost allemaal geen geld. ... Het is onze plicht als organisatie om er voor te zorgen dat er een sfeer van vertrouwen heerst, waar mensen weten dat ze fouten mogen maken ... ook hulp vragen als het niet gaat..   We hebben geen grote landschapskantoren: we werken met kantoren waar mensen met twee, met vier of maximus zes samen zitten.  Dat doen we omdat we niet geloven in landschapskantoren... Wij responsabiliseren onze werknemers ook, aangezien ze zelf vaak  met heel goede ideeën en initiatieven komen over hun werkomgeving... 

bottom of page